Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

1/ Tyto obchodní podmínky a reklamační řád e-shopu www.himalaya-online.cz (dále také jen jako „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.himalaya-online.cz, který provozuje společnost Sarda MedTech, s.r.o., se sídlem Nad Tratí427, 684 01 Hodějice, IČ 276 85 691, DIČ CZ27685691 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51958.

2/ Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

3/ Pokud je kupující spotřebitel ve smyslu čl. 2 odst. 1 těchto obchodních podmínek, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

4/ Pokud je kupující podnikatel ve smyslu čl. 2 odst. 2 těchto obchodních podmínek, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené OZ.

 5/ Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, je mu dobře znám jejich obsah a souhlasí s nimi. Uzavřením kupní smlouvy se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.


II. Údaje prodávajícího

Údaje prodávajícího jsou:

Obchodní firma: Sarda MedTech, s.r.o.
Sídlo: Nad Tratí 427, 68401 Hodějice
IČ: 276 85 691
DIČ: CZ279 85 691
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51958
tel.: 773 660 761
e-mail: prodej@himalaya-online.cz

III. Základní pojmy

1/ Spotřebitelem je každý kupující, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
2/ Podnikatelem je každý kupující, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, přičemž při uzavření kupní smlouvy je zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
3/ Prodávající je právnická osoba, která při uzavření a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.
4/ Předmětem koupě na základě uzavřené kupní smlouvy je zboží uvedené v  potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým současně dochází k uzavření kupní smlouvy. Informace o zboží na www.himalaya-online.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručena objednávka kupujícího.
5/ Ceny jsou uváděny včetně DPH, neboť prodávající je plátcem DPH. K ceně je připočítáváno dopravné dle pravidel specifikovaných níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek.
6/ Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručením prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a  potvrzení objednávky prodávajícím se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.
7/ Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať už před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu prodej@himalaya-online.cz ; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po jejich odsouhlasení prodávajícím.
8/ Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit, když z důvodu vyprodání zásob nebo dočasné nedostupnosti zboží, tj. pro faktickou nemožnost plnění, není možné objednané zboží kupujícímu dodat. Odstoupení od kupní smlouvy zašle prodávající kupujícímu e-mailem.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

1/  Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.
2/ Prodávající dodá zboží specifikované v objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) v rozsahu dle uzavřené kupní smlouvy.
3/  Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, to však pouze na území ČR.
4/  Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a těmito obchodními podmínkami.
5/  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.
6/ Nebezpečí škody přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.
7/  V souladu s § 1829 odst. 1 OZ má kupující, který je spotřebitelem právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení dle tohoto odst. a čl. obchodních podmínek běží, jde-li o
• kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
• smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
• smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující, který je spotřebitelem v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě je spotřebitel povinen nést náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, s čímž kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně souhlasí. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu, který je spotřebitelem vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
7/ Kupující, který je spotřebitelem může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře prodávajícího, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, nebo jakoukoliv jinou formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adresu prodej@himalaya-online.cz  s tím, že výslovně uvede, že odstupuje od smlouvy, uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu, který je spotřebitelem přijetí odstoupení. V případě, že kupující, který je spotřebitelem odstoupí od kupní smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel; lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující, který je spotřebitelem odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího, který je spotřebitelem obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím, který je spotřebitelem, jenž je jiný než nejlevnější způsob běžného dodání zboží), budou vráceny stejnou formou, kterou kupující, který je spotřebitelem použil pro provedení úhrady, neurčí-li kupující, který je spotřebitelem v odstoupení od kupní smlouvy výslovně jinak, a to do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než kupující, který je spotřebitelem zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
V. Platební podmínky
1/  Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.
2/  Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné osobně při převzetí zboží od pracovníka společnosti zajišťující přepravu zboží kupujícímu, je-li zboží zasíláno na dobírku, nebo předem převodem ve prospěch účtu prodávajícího.

VI. Doprava a termín dodání

1/  Zboží bude zákazníkovi expedováno v pracovní dny pouze v rámci ČR nejpozději do 2-3 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného, nebo do 2-3 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku. Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce za první vchodové dveře. Zboží expedujeme v pondělí, středu a pátek.
2/ Zásilky jsou zasílány společností  Geis Parcel a Zásilkovna.cz(dále jen  dopravce), nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.
3/ Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky za účelem zjištění, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Taková kontrola se nevztahuje na obsah zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, kupující není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Takové hlášení o poškození prodávajícímu může prodávající provést vyplněním formuláře na internetové stránce e-shopu www.himalaya-online.cz a jeho elektronickým odesláním prodávajícímu. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nutné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje množství balíků na dodacím/přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručovaných balíků. V případě, že se počet balíků na dodacím/přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou učiněnou do přepravního listu a tuto skutečnost nahlásí prodávajícímu vyplněním formuláře na internetové stránce e-shopu www.himalaya-online.cz a jeho odesláním prodávajícímu. Pokud tak neučiní, reklamace chybějícího balíku/ů nebude prodávajícím uznána.


4/ Dopravné u zásilek přepravovaných společností je:

a) Přes Zásilkovna.cz je cena dopravy 90,- Kč a dobírka 20,- Kč v ČR. Cena celkem 110,- Kč. Při platbě předem na č.účtu 43-7734800287/0100  (variabilní symbol je číslo objednávky) je doprava 70,- Kč. Po doručení platby bude zboží ihned expedováno. Při odběru nad 2 000,- Kč včetně DPH je v ČR přes Zásilkovna.cz dopravné zdarma.

b) DPD CZ, s.r.o. je cena dopravy 150,- Kč , dobírka 40,- Kč. Cena celkem 190,- Kč.  Při platbě předem na č.účtu 43-7734800287/0100  (variabilní symbol je číslo objednávky) je doprava 150,- Kč. Po doručení platby bude zboží ihned expedováno. 

c) při odběru nad 2 000,- Kč včetně DPH je v ČR přes dopravce DPD dopravné zdarma, dobírka DPD CZ je 40,- Kč  do 20 000,- Kč včetně DPH a 80,- Kč do 50 000,- Kč včetně DPH.

d) v objednávce lze domluvit  osobní odběr za 1,- Kč (na recepci Hotelu Arkáda, Nám. Svobody 32, Bučovice PSČ: 685 01)

e) na Slovensko expedujeme po předchozí domluvě a aktuálnímu ceníku dopravce

f) velkoobchodní partneři mají dopravu v ČR zdarma přes dopravce DPD i Zásilkovnu při odběru nad 5 000 Kč bez DPH


5/ Pokud je zásilka doručována společností Zásilkovna.cz nebo DPD, platí, že dopravní společnost zákazníka telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodání zásilky. Termín dodání zboží je zachován, pokud první čas dodání zásilky nabídnutý zákazníkovi společností  nepřekračuje termín dodání zboží.
6/  Při objednání 2 a více kusů jakéhokoliv zboží se automaticky uplatňuje sazba dopravného pro dražší výrobek.
7/  Kupující je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od společnosti  DPD nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží kupujícímu bude kupujícímu následně zaslána faktura s vyúčtováním dopravného; toto však neplatí v případě, kdy kupující před oznámením prodávajícího nebo společnosti  DPD expedici objednaného zboží písemně oznámí prodávajícímu odstoupení od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.

VII. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

1/   Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že věc při převzetí nemá vady.
2/  Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, může kupující, který je spotřebitelem požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující, který je spotřebitelem od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující, který je spotřebitelem má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu, který je spotřebitelem působilo značné obtíže.
3/  Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací prováděnou kupujícím.
4/ Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího vyplněním příslušného formuláře na internetové stránce prodávajícího www.himalaya-online.cz a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu anebo dopisem doručeným prodávajícímu.
5/  O reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

VIII. Závěrečná ustanovení

1/ Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem
2/  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.himalaya-online.cz a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné za doby jejich účinnosti.
3/ Prodávající je oprávněn změnit tyto obchodních podmínek s tím, že nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.himalaya-online.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na objednávky učiněné podle dosavadního znění obchodních podmínek.
4/  Jsou-li ujednání obsažená v kupní smlouvě v rozporu s těmito obchodními podmínkami, mají ujednání v kupní smlouvě přednost.
IX. Ochrana osobních dat
1/ Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).
2/ Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
a) Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
b) Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.
c) Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.
d) Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále společnosti PPL z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu.
e) Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
f) Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
3/ Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z u kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.
4/ Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Ochrana osobních údajů

Společnost Sarda MedTech, s.r.o. se sídlem Topolová 1418, Slavkov u Brna provozovatel internetového obchodu  www.himalaya-online.cz , prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1.   Osobní údaje a jejich zpracování

1.1.  Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, 

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje - e-mailová adresa a křestní jméno.
 • Demografické údaje – země, údaj o pohlaví.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi www.himalaya-online.cz a zákazníkem.

1.2.  Účely zpracování osobních údajů:

 • Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
  • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy, u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Marketingové nabídky.
  • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)
   • Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně obdobných produktů, jako jste si koupili.
   • Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů.
   • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.
  • Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.
  • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
  • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Sarda MedTech, s.r.o.
  • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Sarda Medtech, s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy společnosti. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu. 

1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy

 • a) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • b) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • c) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;
 • d) třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
 • e) veřejným orgánům (např. policie)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2.   Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

2.1.  Zabezpečení osobních údajů

 • a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 • c) Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. 

3.2.  Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání
 • Recenze 6 let
 • V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4.   Práva subjektů údajů

 • a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 • b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • c) Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese info@himalaya-online.cz . Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Sarda MedTech, s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5.   Webové stránky

5.1.  Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku
 • pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích
 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

5.2.  Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.D louhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

5.3.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

5.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

6.   Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v zápatí těchto Zásad.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: info@himalaya-online.cz

7.   Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018.